Sex seznamka pro amatéry
Have an account? Sign in

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webové stránky (dále jen „Provozovatel“ či „Poskytovatel“) chcito.eu (dále jen „Chcito“) a jejích uživatelů (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se rozumí osoba, která si prohlíží, komentuje či jinak konzumuje obsah Chcito (dále jen „Obsah“).
 • Chcito je zaměřen na zprostředkování a poskytování Obsahu s erotickou tematikou určeného pro dospělé osoby.
 • Užíváním Chcito Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, a zároveň potvrzuje, že je dospělý a svéprávný. V případě, že Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí nebo je nesplňuje, nemůže Chcito navštěvovat.

II. Obsah a jeho využívání

 • Obsahem se rozumí text, vizuální, audiovizuální, grafický, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě.
 • Uživatel je srozuměn s tím, že využívání některých služeb na Chcito je zpoplatněno.
 • Je výslovně zakázáno nahrávat či odkazovat na Obsah, který zachycuje či podněcuje následující aktivity: pohlavní styk se zvířetem, dětská pornografie, znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, defekace či zvracení.
 • Zodpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese jeho původce.
 • Autor poskytuje zveřejněním svého Obsahu na Chcito Poskytovateli časově a geograficky neomezenou bezplatnou licenci.
 • V případě porušení ujednání o Obsahu budou příslušná práva vymáhána soudně.

III. Registrace na Chcito

 • Registrace na Chcito lze dosáhnout
  • zadáním kombinace své vlastní platné e-mailové adresy a hesla dle vlastní volby, nebo
  • prostřednictvím svého účtu na vybraných sociálních sítích.
 • Registrovat se může jen takový Uživatel, který
  • je dospělý (ve věku 18 nebo 21 let, dle zákonů dané země),
  • je svéprávný,
  • respektuje ostatní Uživatele a
  • dodržuje zákony země, ve které je Chcito provozován.
 • Registrací získává Uživatel status registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“), a přístup ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Registrovaný účet“ či „Účet“).

IV. Registrovaný účet

 • Registrovaný účet je zdarma.
 • Na Registrovaný účet není právní nárok.
 • Každý Uživatel může mít pouze jeden Registrovaný účet.
 • Registrovaný uživatel může kdykoli svůj Registrovaný účet zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 • Provozovatel může Registrovanému uživateli Registrovaný účet kdykoli zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 • I po zrušení účtu je Registrovaný uživatel nadále právně odpovědný za své jednání v době, kdy účet užíval.
 • Registrovaný uživatel je povinen neposkytovat přístupové údaje ke svému účtu neoprávněným osobám.
 • Každý Registrovaný uživatel může po splnění podmínek svůj Registrovaný účet vylepšit na ověřený účet (dále jen „Ověřený účet“).
 • V případě, že Registrovaný uživatel využije své právo na výmaz své e-mailové adresy na Chcito dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k nevratnému smazání celého účtu, neboť e-mailová adresa je údajem nezbytným k registraci uživatele na Chcito.
 • V případě, že se Uživatel do svého účtu nepřihlásí po dobu 6 měsíců, bude účet automaticky smazán, a to bez možnosti jeho opětovného obnovení.
 • V případě, že Uživatel smaže svůj účet nebo zadá pokyn k jeho výmazu z databáze Chcito, účet bude v deaktivované podobě existovat po dobu 6 měsíců od provedení výmazu, a to pro případ, že Uživatel od svého záměru v průběhu této lhůty ustoupí.
 • Uživatel svou registrací na Chcito bere na vědomí, že účet z technických a právních důvodů nelze nenávratně smazat neprodleně po zadání příkazu ze strany Uživatele.
 • Smazání účtu nemá právní důsledky na licenci k Obsahu poskytnutou Uživatelem a nahraný Obsah.

V. Ověřený účet

 • Ověřený účet je takový Registrovaný účet, který byl ověřen
  • ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím fotografie, a/nebo
  • ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím emailu, a/nebo
  • ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím jiného ověřovacího prostředku dle aktuální nabídky Poskytovatele.
 • Ověřením získává Registrovaný uživatel status Ověřeného uživatele (dále jen „Ověřený uživatel“).
 • Ověřený uživatel má možnost získávat kredity za svůj nahraný Obsah v rámci kreditového systému Chcito (dále jen „Kreditový systém“).
 • Status Ověřeného uživatele zůstává uživateli i v případě, kdy zadá pokyn ke smazání svého telefonního čísla, změna e-mailu.
 • Na ověření nemá Uživatel právní nárok. Ověření může Poskytovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Uživatel vyzván k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.

VI. Kreditový systém

 • Kreditový systém je interním systémem Chcito, v jehož rámci může Uživatel získat kredity.
 • Kredity může Uživatel získat
  • koupí prostřednictvím některé z platebních metod na Chcito poskytovaných třetími stranami (dále jen „Třetí strany“),
  • jako odměnu od Provozovatele,
  • prostřednictvím vlastního Obsahu.
 • Získané kredity může Uživatel
  • uplatnit na zpřístupnění jím vybraného Obsahu na Chcito,
  • darovat jinému Uživateli formou dárkových předmětů,
  • využít k zakoupení VIP členství,
  • využít k topování inzerátu (reflektor).
 • Transakce v rámci Kreditového systému se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 • Nákupem kreditů dochází k uzavření kupní smlouvy dle zákona. Smlouva o koupi kreditů je uzavřena akceptací nabídky a následným uhrazením kupní ceny způsobem popsaným v podmínkách Provozovatele.
 • Platnost kreditů je 24 měsíců od jejich nabytí.

VII. VIP účet

 • VIP účtem se rozumí takový Registrovaný účet, který byl na základě aktivace vylepšen na vyšší stupeň exkluzivity (dále jen „VIP účet“).
 • VIP účet lze získat
  • jednorázovou platbou ze strany Registrovaného uživatele, nebo
  • opakovanou platbou ze strany Registrovaného uživatele s možností automatického prodloužení, nebo
  • výměnou za kredity Registrovaného uživatele po splnění podmínek.
 • Aktivací VIP účtu se Registrovaný uživatel stává VIP uživatelem (dále jen „VIP uživatel“).

VIII. Záruka Poskytovatele

 • Poskytovatel neručí za nezávadnost Obsahu.
 • V případě nedostupnosti zaplacené služby po dobu delší než 24 hodin poskytne Poskytovatel Uživateli kompenzaci ve formě kreditů.
 • V případě nespokojenosti s užíváním některé ze zpoplatněných služeb může Uživatel požádat rovněž o vrácení peněz.
 • Vrácení peněz podléhá individuálnímu posouzení Poskytovatele.
 • Na vrácení peněz není právní nárok.

IX. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel, jakožto i jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat účty, chování Uživatelů i Obsah za účelem zajištění bezpečnosti na Chcito.
 • V případě, že Poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí porušování pravidel zde uvedených, může účet bez uvedení důvodu pozastavit, zablokovat či zcela zrušit.
 • V případě pochybností o identitě uživatele si Poskytovatel může vyžádat předložení osobních dokladů uživatele, a to i tehdy, jedná-li se o Registrovaný účet bez vyššího stupně zabezpečení.
 • O Obsahu Chcito a zveřejnění nebo nezveřejnění Obsahu rozhoduje výhradně Poskytovatel či jím pověřená osoba.
 • V případě, že Uživatel zadá při registraci neplatný e-mail, vyhrazuje si Poskytovatel právo takto vytvořený Účet zcela zrušit.
 • Registrací na Chcito uděluje Uživatel svůj souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení ze strany Poskytovatele. Svůj souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
 • Součástí poskytovaných služeb na Chcito je i personalizace obsahu a reklamy na základě uživatelského chování na Chcito, a zasílání notifikací a informací o službách Poskytovatele.
 • Poskytovatel je povinen hlásit podezřelé či jinak závadné chování uživatelů příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.

X. Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel má právo v kterémkoli okamžiku smazat svůj nahraný Obsah.
 • Uživatel je povinen respektovat a dodržovat pravidla Chcito a zákony České republiky; Uživatel je zejména povinen
  • nenabízet, neposkytovat a nepřijímat sexuální služby za úplatu ve smyslu § 189 (Kuplířství) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“);
  • nenahrávat, nešířit či jinak nepropagovat takový Obsah, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, ve smyslu § 191 TZ;
  • nenabízet, neposkytovat a nepřijímat takové látky, která jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za ilegální ve smyslu § 287 TZ;
  • nešířit či jinak nezpůsobovat šíření takových nemocí, které jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za nebezpečné a nakažlivé, a to ve smyslu § 152 TZ, a to i z nedbalosti dle § 153 TZ;
  • hlásit podezřelé či jinak závadné chování ostatních uživatelů Chcito v souladu s těmito podmínkami.
 • V případě porušení těchto podmínek má Provozovatel právo účet pozastavit či zcela smazat.
 • Dojde-li následkem porušení těchto podmínek ke smazání nebo pozastavení účtu, dotyčný Uživatel nemá právo na výplatu či jinou náhradu kreditů ve svém uživatelském účtu, ani na kompenzaci dalších případných předplacených služeb (například VIP členství).

XI. Další ujednání

 • Nahráním obsahu na Chcito poskytuje Registrovaný uživatel Poskytovateli výhradní, bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k nahranému Obsahu.
 • Poplatky za služby na Chcito se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 • Každý Uživatel Chcito je oprávněn využívat Obsah Chcito pouze k osobním účelům.
 • Kopírování či šíření Obsahu bez souhlasu Poskytovatele je zakázáno.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu nahrávaného Obsahu.
 • Právní vztahy vzniklé z užívání Chcito se řídí rozhodným právem České republiky.

XII. Provozující osoby, Třetí strany a zásady zpracování osobních údajů

 • Provozovatelem a vlastníkem serveru je HOTDESIGN, 398 43 Bernartice u Milevska, Česká republika (IČ:02026481)
 • Třetími stranami se rozumí poskytovatelé platebních nástrojů a služeb na Chcito.
 • Zásady zpracování osobních údajů a předávání informací Třetím stranám jsou obsaženy na stránce Zásady ochrany soukromí. Užíváním Chcito a využíváním jeho Obsahu bere Uživatel tyto zásady na vědomí.

XIII. Další ujednání

 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit.
 • Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto VOP právním řádem České republiky.
 • V případě rozporu mezi anglickou a českou verzí těchto VOP má přednost česká verze.